Privacystatement

 

211Psychologenpraktijk Courage, gevestigd te Nijmegen, Wilhleminasingel4, 6524 AK en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54202957, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologenpraktijk Courage met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologenpraktijk Courage persoonsgegevens verwerkt:

a. patiënten;b. sollicitanten;c. alle overige personen die met Psychologenpraktijk Courage contact opnemen of van wie Psychologenpraktijk Courage persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Psychologenpraktijk Courage verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

3. Doeleinden verwerking

Psychologenpraktijk Courage verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

4. Rechtsgrond

Psychologenpraktijk Courage verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst

5. Verwerkers

Psychologenpraktijk Courage kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologenpraktijk Courage persoonsgegevens verwerken. Psychologenpraktijk Courage sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Psychologenpraktijk Courage deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologenpraktijk Courage deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

Psychologenpraktijk Courage geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk Courage ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Psychologenpraktijk Courage bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologenpraktijk Courage hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Monitoren gedrag bezoeker

Psychologenpraktijk Courage maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die ik, via cookies, registreer, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitor ik waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houd ik anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

10. Gebruik van cookies

Psychologenpraktijk Courage plaatst cookies bij bezoekers. Dat doe ik om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op mijn website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houd ik bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen

Je kan er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet je door gebruik te maken van de mogelijkheden van je browser. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van jouw browser.

11. Hoe ik persoonsgegevens beveiligen

Psychologenpraktijk Courage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@psychologenpraktijkcourage.nl. Psychologenpraktijk Courage heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • TLS (voorheen SSL) Ik verstuur uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM en SPF zijn twee internetstandaarden die ik gebruik om te voorkomen dat u uit mijn naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

12. Wijzigingen privacystatement

Psychologenpraktijk Courage kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologenpraktijk Courage gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

13. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologenpraktijk Courage te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Courage door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologenpraktijkcourage.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk Courage persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Courage door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologenpraktijkcourage.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).